Retourneren en ruilen - Horse Nutrition Project

Retourneren en ruilen

Recht op intrekking

In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht beschikt de consument die producten op afstand bij de verkoper bestelt, voor de producten over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van levering van de producten of van kennisgeving van hun beschikbaarheid op het geplande afhaalpunt, om de verkoper te informeren dat hij de aankoop opgeeft, zonder boetes en zonder opgave van redenen. Wanneer deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De consument kan zijn wens om af te zien van de aankoop kenbaar maken door middel van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de S.P.F. Economy, P.M.E., Middle Classes en Energy: economie.fgov.be, of door een ondubbelzinnige verklaring waarin ze haar beslissing om zich uit het contract terug te trekken uiteenzet.

De consument moet het / de product (en) aan de aankoop waarvan hij / zij afstand heeft gedaan in perfecte staat in de originele verpakking retourneren. Alleen de directe kosten van retourzending zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de consument.

De verkoper zal het betaalde bedrag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na teruggave van de producten retourneren.

Een consument die een product opent of gebruikt voordat de herroepingstermijn is verstreken, wordt geacht afstand te hebben gedaan van zijn herroepingsrecht met betrekking tot dit product.

Evenzo zal de consument geen gebruik kunnen maken van het herroepingsrecht indien hij zich bevindt in het geval van een van de andere uitzonderingen waarnaar wordt verwezen in artikel 53 van boek VI van het Wetboek van economisch recht, in het bijzonder in het geval van de levering van goederen gemaakt volgens specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd.

Annulering van de bestelling

De klant die niet voldoet aan de voorwaarden om te genieten van het herroepingsrecht zoals beschreven in het vorige artikel van deze voorwaarden en die zijn bestelling wil annuleren, brengt de verkoper op de hoogte die hem zal vertellen wat hij moet doen.

Een aanbetaling van de klant aan de verkoper wordt niet terugbetaald. Als er geen aanbetaling is gedaan, zal de verkoper waarschijnlijk van de klant een opzeggingsvergoeding eisen van 30% van de prijs van de producten waarvan de bestelling door de klant is geannuleerd.

Levering van bestellingen

De door verkoper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en binden verkoper niet.

Een vertraging in de levering van de bestelling kan dus in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, ontbinding van het contract, opschorting van de verplichtingen van de klant of tot betaling van schadevergoeding.

De bestelling wordt pas bij de klant afgeleverd als de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

De eigendomsoverdracht en de risico-last vindt plaats wanneer de bestelling volledig is betaald. De klant wordt daarom geadviseerd dat hij alleen de kosten draagt ​​van de risico’s die aan de levering zijn verbonden.

Beschikbaarheid

De door de verkoper te koop aangeboden producten vallen binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

In geval van onbeschikbaarheid van één of meerdere product (en) na betaling van de bestelling, verbindt de verkoper zich ertoe om de klant zo snel mogelijk op de hoogte te brengen en hem de keuze te geven tussen een terugbetaling, een wijziging van zijn bestelling. of een uitgestelde levering aan het einde van het voorraadtekort van het / de betreffende product (en).

Ontvangst van de bestelling en klacht

De klant is verplicht om de ogenschijnlijk goede staat en de conformiteit te controleren van de aan hem geleverde producten of die hij afhaalt op het geplande ophaalpunt met de producten die hij heeft besteld.

Eventuele klachten moeten schriftelijk worden ingediend binnen 8 werkdagen na levering van de bestelling of kennisgeving van beschikbaarheid op het geplande afhaalpunt. Anders kan er geen rekening mee worden gehouden en wordt de klant geacht de bestelling definitief te hebben ontvangen.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden, heeft de verkoper / dienstverlener de keuze tussen vervanging of terugbetaling van de prijs van de betreffende producten.

Retourneren en ruilen

Naast de bovenstaande voorwaarden kan elk geopend product niet worden geretourneerd of geruild.

Eventuele klachten moeten schriftelijk worden ingediend binnen 8 werkdagen na levering van de bestelling of kennisgeving van beschikbaarheid op het geplande afhaalpunt. Anders kan er geen rekening mee worden gehouden en wordt de klant geacht de bestelling definitief te hebben ontvangen.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden, heeft de verkoper / dienstverlener de keuze tussen vervanging of terugbetaling van de prijs van de betreffende producten.

 

×

Bedankt voor uw bestelling. Je hebt ervoor gekozen om je bestelling af te halen bij een van onze depots. Uw pakket kan daarom niet naar uw huisadres of een ander adres worden verzonden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het afhalen van je pakket.